Breaking News

Jaf la SC Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița,

Ian 07, 2013

Au fost depistate totodată neconcordanţe între prevederile contractului colectiv de muncă actualizat şi statele de funcţii. Membrii Consiliului de Administraţie nu au avut încheiate contracte de mandat, iar contractul de mandat al directorului general nu a fost actualizat în conformitate cu modificările legislative. Entitatea auditată nu asigură transparenţa activităţii societăţii prin publicarea pe pagina proprie de internet a informaţiilor. Este vorba aici despre hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor, situaţiile financiare anuale, raportul de audit anual, componenţa organelor de conducere ale societăţii, CV-urile membrilor Consiliului de Administraţie şi ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administraţie. Compartimentul de audit nu deţine norme metodologice proprii privind desfăşurarea activităţii, nu a elaborat un plan de audit pentru anul 2012 şi nu a efectuat nicio misiune de audit în anul 2012. Nu a fost asigurat la timp cadrul organizatoric al derulării activităţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică de la începutul anului, pentru a fi posibilă atribuirea contractelor pentru anul 2012, prin procedurile legale. Conducerea societăţii – Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat modificarea organigramei şi actualizarea statului de funcţii al instituţiei, aprobând compartimentul achiziţii publice cu două posturi în cadrul Biroului achiziţii, licitaţii, preţuri, iar programul anual al achiziţiilor pentru 2012 a fost aprobat abia în luna aprilie 2012. Nu au fost respectate prevederile legislative în domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică. Programul anual al acestora nu a fost elaborat în baza necesarului estimativ de produse, lucrări sau servicii, întocmit de către fiecare compartiment. Nu au fost întocmite note de fundamentare a necesarului estimativ care să conţină calcule de stabilire a consumului real. Programul anual al achiziţiilor nu a fost structurat pe secţiuni. Nu a fost elaborată o anexă la acest program, cu privire la atribuirea unor contracte de achiziţie publică prin cumpărare directă, astfel încât societatea să urmărească eficient modul cum sunt estimate, atribuite şi derulate aceste contracte de achiziţie, cu o valoare de până în 15.000 de euro. Există contracte de achiziţie publică încheiate inclusiv pentru o perioadă din 2013, deşi nu se cunosc sursele de finanţare pentru acest an. Unele contracte au prevederi prin care preţurile se pot modifica pe durata contractului. Au fost încheiate contracte pentru prestarea de servicii de consultanţă juridică fără o analiză a costurilor suplimentare pe care le implică acestea, în comparaţie cu costurile de personal pentru îndeplinirea aceloraşi activităţi. Documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurilor de achiziţie nu sunt aprobate de conducătorul societăţii. În evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii închiriere utilaje pentru construcţii cu operator, componenţa comisiei de evaluare nu a fost în conformitate cu prevederile HG 925/2006.
Nu a fost elaborat raportul anual al contractelor atribuite în anul 2011. Până la data de 1 martie 2012, când a fost înfiinţat compartimentul achiziţii publice, nu s-au aplicat procedruile de atribuire pentru achiziţiile de bunuri, servicii, lucrări.
Din valoarea lucrărilor facturate de către SCLDP de 3.856.645,96 lei către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, suma de 2.419.423,00 (circa 62,73%) reprezintă valoarea lucrărilor executate de subcontractanţi, la nivelul unor preţuri care nu au fost rezultatul unei proceduri transparente de achiziţie publică.

Administrație

Despre autor

Informatie in curs de actualizare