Breaking News

Ajutoarele de stat acordate în 2012 se raportează până la 31 martie 2013

Feb 18, 2013

Datele şi
informaţiile cuprinse în anexele la Regulamentul privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat (Monitorul Oficial nr. 436/28.06.2007) vor
fi transmise pe suport de hârtie şi electronic. Nerespectarea termenului
amintit se sancţionează cu amendă. Regulamentul şi anexele cuprinzând
instrucţiunile de completare pot fi descărcate de pe pagina de internet a
Consiliului Concurenţei la adresa www.consiliulconcurentei.ro sau pot fi
obţinute electronic de la Inspectoratul de Concurenţă Dâmboviţa, cu sediul în
Târgovişte, str. Cetăţii, nr. 30,
tel./fax 0245.210243.

Daniel-Dumitru
Stan, inspector de concurenţă al Inspectoratului de Concurenţă Dâmboviţa, a
precizat care sunt cele patru condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru
ca o măsură de sprijin să fie considerată ajutor de stat: este acordată de către stat sau din resurse ale
statului, inclusiv cele aflate la dispoziţia autorităţilor locale; este
selectivă, aplicarea fiind limitată doar pentru anumiţi agenţi economici, zone,
activităţi sau pentru producţia anumitor bunuri/prestarea anumitor servicii
(această cerinţă distinge ajutoarele de stat de măsurile generale de politică
economică, ca de exemplu regimul taxelor şi al impozitelor, de care beneficiază
toate întreprinderile dintr-un anumit stat, asigură un avantaj agenţilor
economici),  distorsionează (sau ameninţă
să distorsioneze) concurenţa şi comerţul între statele membre ale Uniunii
Europene. Ajutorul de stat presupune întotdeauna o favorizare/beneficiu pentru
anumite întreprinderi, zone sau sectoare de activitate.

Autorizarea acordării ajutoarelor
de stat se face de către Comisia Europeană, astfel că acordarea de către
autorităţile publice centrale sau locale a unor măsuri de sprijin agenţilor
economici este reglementată în mod clar de legislaţia comunitară în materia
ajutorului de stat. Este un domeniu larg, iar formele pe care le poate îmbrăca
ajutorul de stat sunt diverse: subvenţii, anularea de datorii sau preluarea
pierderilor, exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor şi impozitelor
locale, acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale, garanţii acordate
în condiţii preferenţiale, participări cu capital de stat, reduceri de preţ la
bunurile furnizate şi la serviciile prestate de autorităţi etc.

Consiliul Concurenţei, prin
Inspectoratul de Concurenţă Dâmboviţa, acordă asistenţă de specialitate în
domeniul ajutorului de stat, autorităţilor, altor furnizori, precum şi
beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor
asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii
Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau
administrative, prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat.

În plan naţional, domeniul ajutorului
de stat este reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă 117/2006, privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată şi modificată
prin Legea 137/2007. Acestora li se adaugă prevederile cuprinse în
reglementările comunitare în materie – regulamente, instrucţiuni, comunicări.
Ajutoarele pot fi acordate individual sau prin intermediul unor scheme de ajutor
de stat, aprobate printr-un act normativ/administrativ. Indiferent de
forma în care sunt promovate – lege, ordonanţă, hotărâre de guvern sau de
consiliu – trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de
reglementările naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat. În
general, pentru acordarea ajutoarelor de stat, furnizorul trebuie să notifice
şi să obţină aprobarea prealabilă a Comisiei Europene. În caz contrar, este
obligat să recupereze ajutorul ilegal, împreună cu dobânzile aferente. Se pot
totuşi acorda ajutoare de stat, în situaţii particulare, şi fără notificarea
acestora la Comisia Europeană. Astfel, dacă măsura de sprijin îndeplineşte
anumite condiţii, aceasta poate fi exceptată de la obligaţia notificării.
Exceptarea de la notificare se aplică următoarelor tipuri de ajutoare de stat:
întreprinderile mici si mijlocii (IMM) – Regulamentul Comisiei Europene nr. 70/2001
cu modificările şi completările ulterioare; cercetare şi dezvoltare pentru
IMM-uri – Regulamentul CE 364/2004; ocuparea forţei de muncă – Reg. CE
2204/2002; formare profesională Reg. CE 68/2001 cu modificările şi completările
ulterioare; de asemenea, sunt şi ajutoare de stat regionale – Reg. CE 1628/2008
şi ajutoare de minimis – Reg. CE 1998/2006. Acordarea acestor ajutoare ce nu
necesită notificarea către Comisia Europeană şi obţinerea aprobării din partea
acesteia  trebuie să respecte unele condiţii restrictive, stipulate de
regulamentele specifice, privitoare la: obiectivul acordării, cuantum,
intensitate, regula de cumul, cheltuieli eligibile, domeniu de activitate,
monitorizare post acordare.

Consiliul Concurenţei îşi
manifestă întreaga disponibilitate în ceea ce priveşte sprijinirea tuturor
instituţiilor publice, prin acordarea de asistenţă de specialitate, în vederea
respectării, de către furnizori şi beneficiari deopotrivă, a legislaţiei
comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Actualitate

Despre autor

Informatie in curs de actualizare