Breaking News

Ioana Preda: completarea şi depunerea declaraţiei 600

Iul 29, 2013

Completarea şi depunerea declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii – declaraţia 600

Formularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se utilizează pentru declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale. Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig. Conducerea filialei Dâmboviţa a CECCAR reprezentată prin preşedinte Ioana Preda şi director executiv Doina Leuştean a răspuns la câteva întrebări legate de completarea şi depunerea acestei declaraţii.

VD: Cine are obligaţia depunerii Declaraţiei formular 600?

Potrivit legislaţiei în vigoare,  obligaţia completării şi depunerii formularului 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, revine următoarelor categorii de contribuabili: întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; membrii întreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; persoanele care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

VD: Sunt şi categorii de contribuabili care nu au această obligaţie?

Conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii,  persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari.

VD: Am dori să ne oferiţi câteva detalii tehnice privind completarea şi depunerea acestei declaraţii.

Declaraţia 600 se poate depune, pe suport de hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În această situaţie, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în acest caz data depunerii declaraţiei fiind data înregistrării acesteia pe portal, potrivit mesajului electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului respectivei declaraţii. Declaraţia 600 se completează în două exemplare, de contribuabili sau de  împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună credinţă informaţiile prevăzute de formular. Originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de contribuabil sau de  împuternicitul acestuia.

VD: Poate fi modificată Declaraţia 600 după depunere?

Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabil din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative, în conţinutul căreia se bifează cu litera X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Actualitate, Interviul Săptămânii

Despre autor

Informatie in curs de actualizare